دانلود از موسیقی سنتی و تجزیه و تحلیل این موسیقی والا
 جدول مدالهای المپیک 2012 (رنکینک)
Table View|Bar View Rank by Gold Country Gold Silver Bronze Gold Silver Bronze Total 1 United States of America 46 29 29 gold medals: 46 46 Gold 29 Silver 29 Bronze silver medals: 29 bronze medals: 29 104 2 People's Republic of China 38 27 23 gold medals: 38 38 Gold 27 Silver 23 Bronze silver medals: 27 bronze medals: 23 88 4 Russian Federation 24 26 32 gold medals: 24 24 Gold 26 Silver 32 Bronze silver medals: 26 bronze medals: 32 82 3 Great Britain 29 17 19 gold medals: 29 29 Gold 17 Silver 19 Bronze silver medals: 17 bronze medals: 19 65 6 Germany 11 19 14 gold medals: 11 11 Gold 19 Silver 14 Bronze silver medals: 19 bronze medals: 14 44 11 Japan 7 14 17 gold medals: 7 7 Gold 14 Silver 17 Bronze silver medals: 14 bronze medals: 17 38 10 Australia 7 16 12 gold medals: 7 7 Gold 16 Silver 12 Bronze silver medals: 16 bronze medals: 12 35 7 France 11 11 12 gold medals: 11 11 Gold 11 Silver 12 Bronze silver medals: 11 bronze medals: 12 34 5 Republic of Korea 13 8 7 gold medals: 13 13 Gold 8 Silver 7 Bronze silver medals: 8 bronze medals: 7 28 8 Italy 8 9 11 gold medals: 8 8 Gold 9 Silver 11 Bronze silver medals: 9 bronze medals: 11 28 13 Netherlands 6 6 8 gold medals: 6 6 Gold 6 Silver 8 Bronze silver medals: 6 bronze medals: 8 20 14 Ukraine 6 5 9 gold medals: 6 6 Gold 5 Silver 9 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 9 20 36 Canada 1 5 12 gold medals: 1 1 Gold 5 Silver 12 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 12 18 9 Hungary 8 4 5 gold medals: 8 8 Gold 4 Silver 5 Bronze silver medals: 4 bronze medals: 5 17 21 Spain 3 10 4 gold medals: 3 3 Gold 10 Silver 4 Bronze silver medals: 10 bronze medals: 4 17 22 Brazil 3 5 9 gold medals: 3 3 Gold 5 Silver 9 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 9 17 16 Cuba 5 3 6 gold medals: 5 5 Gold 3 Silver 6 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 6 14 12 Kazakhstan 7 1 5 gold medals: 7 7 Gold 1 Silver 5 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 5 13 15 New Zealand 6 2 5 gold medals: 6 6 Gold 2 Silver 5 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 5 13 17 Islamic Republic of Iran 4 5 3 gold medals: 4 4 Gold 5 Silver 3 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 3 12 18 Jamaica 4 4 4 gold medals: 4 4 Gold 4 Silver 4 Bronze silver medals: 4 bronze medals: 4 12 26 Belarus 2 5 5 gold medals: 2 2 Gold 5 Silver 5 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 5 12 28 Kenya 2 4 5 gold medals: 2 2 Gold 4 Silver 5 Bronze silver medals: 4 bronze medals: 5 11 19 Czech Republic 4 3 3 gold medals: 4 4 Gold 3 Silver 3 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 3 10 30 Azerbaijan 2 2 6 gold medals: 2 2 Gold 2 Silver 6 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 6 10 30 Poland 2 2 6 gold medals: 2 2 Gold 2 Silver 6 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 6 10 27 Romania 2 5 2 gold medals: 2 2 Gold 5 Silver 2 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 2 9 29 Denmark 2 4 3 gold medals: 2 2 Gold 4 Silver 3 Bronze silver medals: 4 bronze medals: 3 9 37 Sweden 1 4 3 gold medals: 1 1 Gold 4 Silver 3 Bronze silver medals: 4 bronze medals: 3 8 38 Colombia 1 3 4 gold medals: 1 1 Gold 3 Silver 4 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 4 8 24 Ethiopia 3 1 3 gold medals: 3 3 Gold 1 Silver 3 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 3 7 39 Georgia 1 3 3 gold medals: 1 1 Gold 3 Silver 3 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 3 7 39 Mexico 1 3 3 gold medals: 1 1 Gold 3 Silver 3 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 3 7 20 Democratic People's Republic of Korea 4 0 2 gold medals: 4 4 Gold 0 Silver 2 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 2 6 23 South Africa 3 2 1 gold medals: 3 3 Gold 2 Silver 1 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 1 6 25 Croatia 3 1 2 gold medals: 3 3 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 6 55 India 0 2 4 gold medals: 0 0 Gold 2 Silver 4 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 4 6 32 Turkey 2 2 1 gold medals: 2 2 Gold 2 Silver 1 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 1 5 34 Lithuania 2 1 2 gold medals: 2 2 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 5 41 Ireland 1 1 3 gold medals: 1 1 Gold 1 Silver 3 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 3 5 56 Mongolia 0 2 3 gold medals: 0 0 Gold 2 Silver 3 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 3 5 33 Switzerland 2 2 0 gold medals: 2 2 Gold 2 Silver 0 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 0 4 35 Norway 2 1 1 gold medals: 2 2 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 4 42 Argentina 1 1 2 gold medals: 1 1 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 4 42 Slovenia 1 1 2 gold medals: 1 1 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 4 42 Serbia 1 1 2 gold medals: 1 1 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 4 47 Trinidad and Tobago 1 0 3 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 3 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 3 4 47 Uzbekistan 1 0 3 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 3 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 3 4 59 Slovakia 0 1 3 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 3 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 3 4 45 Tunisia 1 1 1 gold medals: 1 1 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 3 57 Thailand 0 2 1 gold medals: 0 0 Gold 2 Silver 1 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 1 3 60 Armenia 0 1 2 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 3 60 Belgium 0 1 2 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 3 60 Finland 0 1 2 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 3 46 Dominican Republic 1 1 0 gold medals: 1 1 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 2 49 Latvia 1 0 1 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 2 58 Egypt 0 2 0 gold medals: 0 0 Gold 2 Silver 0 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 0 2 63 Bulgaria 0 1 1 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 2 63 Estonia 0 1 1 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 2 63 Indonesia 0 1 1 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 2 63 Malaysia 0 1 1 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 2 63 Puerto Rico 0 1 1 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 2 63 Taipei (Chinese Taipei) 0 1 1 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 2 75 Greece 0 0 2 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 2 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 2 2 75 Republic of Moldova 0 0 2 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 2 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 2 2 75 Qatar 0 0 2 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 2 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 2 2 75 Singapore 0 0 2 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 2 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 2 2 50 Algeria 1 0 0 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 0 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 0 1 50 Bahamas 1 0 0 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 0 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 0 1 50 Grenada 1 0 0 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 0 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 0 1 50 Uganda 1 0 0 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 0 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 0 1 50 Venezuela 1 0 0 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 0 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 0 1 69 Botswana 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 69 Cyprus 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 69 Gabon 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 69 Guatemala 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 69 Montenegro 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 69 Portugal 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 79 Afghanistan 0 0 1 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 1 79 Bahrain 0 0 1 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 1 79 Hong Kong, China 0 0 1 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 1 79 Saudi Arabia 0 0 1 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 1 79 Kuwait 0 0 1 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 1 79 Morocco 0 0 1 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 1 79 Tajikistan 0 0 1 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 1
برچسب‌ها: جدول مدالهای المپیک 2012, رنکینک, جدول مدالهای پارالمپیک لندن 2012 تا روز دهم یعنی 9, رنکینگ, گلهای تازه 1 تا 100
|+| نوشته شده توسط دانیال در شنبه هجدهم شهریور 1391  |
 جدول مدالهای پارالمپیک لندن 2012 تا روز دهم یعنی 9 سپتامبر (رنکینگ)
1 People's Republic of China 83 65 58 gold medals: 83 83 Gold 65 Silver 58 Bronze silver medals: 65 bronze medals: 58 206 2 Great Britain 32 40 42 gold medals: 32 32 Gold 40 Silver 42 Bronze silver medals: 40 bronze medals: 42 114 3 Russian Federation 32 35 25 gold medals: 32 32 Gold 35 Silver 25 Bronze silver medals: 35 bronze medals: 25 92 4 Ukraine 30 19 25 gold medals: 30 30 Gold 19 Silver 25 Bronze silver medals: 19 bronze medals: 25 74 5 Australia 29 20 26 gold medals: 29 29 Gold 20 Silver 26 Bronze silver medals: 20 bronze medals: 26 75 6 United States of America 27 25 33 gold medals: 27 27 Gold 25 Silver 33 Bronze silver medals: 25 bronze medals: 33 85 7 Germany 18 23 19 gold medals: 18 18 Gold 23 Silver 19 Bronze silver medals: 23 bronze medals: 19 60 8 Brazil 15 12 6 gold medals: 15 15 Gold 12 Silver 6 Bronze silver medals: 12 bronze medals: 6 33 9 Poland 12 11 7 gold medals: 12 12 Gold 11 Silver 7 Bronze silver medals: 11 bronze medals: 7 30 10 Netherlands 9 9 17 gold medals: 9 9 Gold 9 Silver 17 Bronze silver medals: 9 bronze medals: 17 35 11 Islamic Republic of Iran 9 6 6 gold medals: 9 9 Gold 6 Silver 6 Bronze silver medals: 6 bronze medals: 6 21 12 France 8 15 17 gold medals: 8 8 Gold 15 Silver 17 Bronze silver medals: 15 bronze medals: 17 40 13 Italy 8 6 11 gold medals: 8 8 Gold 6 Silver 11 Bronze silver medals: 6 bronze medals: 11 25 14 Cuba 8 5 2 gold medals: 8 8 Gold 5 Silver 2 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 2 15 15 Ireland 8 3 5 gold medals: 8 8 Gold 3 Silver 5 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 5 16 16 Republic of Korea 7 6 7 gold medals: 7 7 Gold 6 Silver 7 Bronze silver medals: 6 bronze medals: 7 20 17 Spain 6 16 12 gold medals: 6 6 Gold 16 Silver 12 Bronze silver medals: 16 bronze medals: 12 34 18 South Africa 6 9 9 gold medals: 6 6 Gold 9 Silver 9 Bronze silver medals: 9 bronze medals: 9 24 19 Tunisia 6 5 4 gold medals: 6 6 Gold 5 Silver 4 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 4 15 20 Nigeria 6 5 1 gold medals: 6 6 Gold 5 Silver 1 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 1 12 21 Canada 5 14 8 gold medals: 5 5 Gold 14 Silver 8 Bronze silver medals: 14 bronze medals: 8 27 22 New Zealand 5 5 4 gold medals: 5 5 Gold 5 Silver 4 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 4 14 23 Belarus 5 1 3 gold medals: 5 5 Gold 1 Silver 3 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 3 9 24 Egypt 4 4 6 gold medals: 4 4 Gold 4 Silver 6 Bronze silver medals: 4 bronze medals: 6 14 24 Japan 4 4 6 gold medals: 4 4 Gold 4 Silver 6 Bronze silver medals: 4 bronze medals: 6 14 26 Sweden 4 3 4 gold medals: 4 4 Gold 3 Silver 4 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 4 11 27 Finland 4 1 1 gold medals: 4 4 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 6 28 Algeria 3 5 9 gold medals: 3 3 Gold 5 Silver 9 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 9 17 29 Switzerland 3 5 2 gold medals: 3 3 Gold 5 Silver 2 Bronze silver medals: 5 bronze medals: 2 10 30 Mexico 3 4 10 gold medals: 3 3 Gold 4 Silver 10 Bronze silver medals: 4 bronze medals: 10 17 31 Austria 3 3 6 gold medals: 3 3 Gold 3 Silver 6 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 6 12 32 Hong Kong, China 3 3 5 gold medals: 3 3 Gold 3 Silver 5 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 5 11 33 Norway 3 2 3 gold medals: 3 3 Gold 2 Silver 3 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 3 8 34 Belgium 3 1 2 gold medals: 3 3 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 6 34 Thailand 3 1 2 gold medals: 3 3 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 6 36 Morocco 3 0 1 gold medals: 3 3 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 4 37 Hungary 2 6 6 gold medals: 2 2 Gold 6 Silver 6 Bronze silver medals: 6 bronze medals: 6 14 38 Azerbaijan 2 4 3 gold medals: 2 2 Gold 4 Silver 3 Bronze silver medals: 4 bronze medals: 3 9 39 Serbia 2 3 0 gold medals: 2 2 Gold 3 Silver 0 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 0 5 40 Slovakia 2 1 2 gold medals: 2 2 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 5 41 Kenya 2 1 1 gold medals: 2 2 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 4 42 Czech Republic 1 6 3 gold medals: 1 1 Gold 6 Silver 3 Bronze silver medals: 6 bronze medals: 3 10 43 Turkey 1 4 4 gold medals: 1 1 Gold 4 Silver 4 Bronze silver medals: 4 bronze medals: 4 9 44 Greece 1 3 7 gold medals: 1 1 Gold 3 Silver 7 Bronze silver medals: 3 bronze medals: 7 11 45 Latvia 1 1 0 gold medals: 1 1 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 2 45 Namibia 1 1 0 gold medals: 1 1 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 2 45 Romania 1 1 0 gold medals: 1 1 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 2 45 United Arab Emirates 1 1 0 gold medals: 1 1 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 2 49 Denmark 1 0 4 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 4 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 4 5 50 Angola 1 0 1 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 2 51 Chile 1 0 0 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 0 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 0 1 51 Fiji 1 0 0 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 0 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 0 1 51 Iceland 1 0 0 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 0 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 0 1 51 Jamaica 1 0 0 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 0 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 0 1 51 Former Yugoslav Republic of Macedonia 1 0 0 gold medals: 1 1 Gold 0 Silver 0 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 0 1 56 Israel 0 2 4 gold medals: 0 0 Gold 2 Silver 4 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 4 6 57 Croatia 0 2 3 gold medals: 0 0 Gold 2 Silver 3 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 3 5 58 Iraq 0 2 1 gold medals: 0 0 Gold 2 Silver 1 Bronze silver medals: 2 bronze medals: 1 3 59 Argentina 0 1 4 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 4 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 4 5 60 Taipei (Chinese Taipei) 0 1 2 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 2 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 2 3 61 Bulgaria 0 1 1 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 2 61 Malaysia 0 1 1 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 2 61 Portugal 0 1 1 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 2 61 Singapore 0 1 1 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 1 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 1 2 65 Colombia 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 65 Ethiopia 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 65 India 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 65 Saudi Arabia 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 65 Slovenia 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 65 Uzbekistan 0 1 0 gold medals: 0 0 Gold 1 Silver 0 Bronze silver medals: 1 bronze medals: 0 1 71 Venezuela 0 0 2 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 2 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 2 2 72 Indonesia 0 0 1 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 1 72 Sri Lanka 0 0 1 gold medals: 0 0 Gold 0 Silver 1 Bronze silver medals: 0 bronze medals: 1 1
برچسب‌ها: جدول مدالهای المپیک 2012, رنکینک, جدول مدالهای پارالمپیک لندن 2012 تا روز دهم یعنی 9, رنکینگ, گلهای تازه 1 تا 100
|+| نوشته شده توسط دانیال در شنبه هجدهم شهریور 1391  |
 دانلود فول آلبوم از استاد عزیزم همایون شجریان
دانلود فول آلبوم از استاد عزیزم همایون شجریان

 

 

01 - آلبوم با ستاره download
02 - آلبوم قیژک کولی download
03 - آلبوم خورشید آرزو download
04 - آلبوم نا شکیبا download
05 - آلبوم نقش خیال download
0۶ - آلبوم نسیم وصل download
0۷ - آلبوم شوق دوست download


برچسب‌ها: همایون شجریان, محمدرضا شجریان, شهرام میرجلالی, جلال تاج اصفهانی, فرهنگ شریف
|+| نوشته شده توسط دانیال در دوشنبه ششم شهریور 1391  |
 دانلود آلبوم آب،نان،آواز از استاد عزیزم همایون شجریان
دانلود آلبوم آب،نان،آواز از استاد همایون شجریان

 

۰۱- آلبوم-آب،نان،آواز download


برچسب‌ها: همایون شجریان, ردیف آوازی عبدالله دوامی, سالار عقیلی, مجتبی عسگری, علی قمسری
|+| نوشته شده توسط دانیال در دوشنبه ششم شهریور 1391  |
 دانلود آلبوم ای جان بی من مرو از استاد عزیزم همایون شجریان
دانلود آلبوم ای جان بی من مرو از استاد عزیزم همایون شجریان

 

 

01 - تصنیف «بی من مرو»

download

 02 - ساز و آواز «رها نمی‌کند ایام»

download

 03 - تصنیف «آن دلبر من»

download

 04 - قطعه لزکی

download

 05 - ساز و آواز شکسته «دست به‌جان نمی‌رسد»

download

 06 - تصنیف «شب ستاره‌کش»

download

 07 - قطعه ضربی

download

 08 - ساز و آواز «دست بنه بر دلم»

download

 09 - تصنیف «طرب منم»

download

 


برچسب‌ها: محمدرضا شجریان, سالار عقیلی, علیرضا قربانی, کیوان ساکت, همایون شجریان
|+| نوشته شده توسط دانیال در دوشنبه ششم شهریور 1391  |
 دانلود آلبوم های عشق و زندگی - افتخار آفاق و تار و ترمه از استاد جلیل شهناز
دانلود آلبوم های عشق و زندگی - افتخار آفاق و تار و ترمه از استاد جلیل شهناز

 

۰۱-آلبوم- افتخار آفاق download
۰۲-آلبوم- عشق و زندگی download

۰3-آلبوم- تار و ترمه     download


برچسب‌ها: جلیل شهناز, دانلود گلهای تازه 1 تا 100, حسن کسایی, پرویز یاحقی, سالار عقیلی
|+| نوشته شده توسط دانیال در دوشنبه ششم شهریور 1391  |
 دانلود گلهای تازه 1 تا 100

گلهای تازه 1
عبدالوهاب شهیدی
گلهای تازه جدایی با همکاری جواد معروفی- عبدالوهاب شهیدی- دشتی- آهنگ: جواد معروفی- شعر تین: فرخی سیستانی غزل اواز: سعدی- گوینده: فخری نیک زاده

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 2
دشت خاوران
دشت خاروان- هنرمندان: جواد معروفی- عبدالوهاب شهیدی- همایون خرم- جهان گیر ملک در ابو عطا رباعیات: شیخ ابو سعید- گوینده: فخدی نیک زاد- صدابردار: محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 3
خوانساری- بی هم زیان
هنرمندان: محمود خوانساری- حبیب الله بدیعی- فرهنگ شریف- منصور صارمی- استاد جهانگیر ملک- شعر از شهریار- گوینده فخرینیک زاد- صدابردار: محمد حهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 4
خوانساری- سوته دلان
هنر مندان: عبدالوهاب شهیدی- حسن ناهید- آهنگ: ماهور- اشعار:بابا طاهر- گوینده: فخری نیک زاد- صدا بردار:محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 5
ایرج (حسین خواجه امیری)- تا تو با منی
اشعار ایرج (حسین خواجه امیری)- سیما بینا

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 6
حسین قوامی فاخته‌ای- همایون خرم

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 7
عبدالوهاب شهیدی – بهار غم انگیز
عبدالوهاب شهیدی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 8
ایرج (حسین خواجه امیری)- سلام باغ
هنرمندان: ایرج (حسین خواجه امیری)- پرویز یاحقی- فرهنگ شریف- امیر ناصر افتتاح- اصفهان- اشعار جلال‌الدین محمد مولوی (مولانا) -گوینده : فخری نیک زاد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 9
خوانساری- قول و غزل
هنرمندان: محمودی خوانساری- همایون خرم- مجید نجاهی- محمد موسوی- امیر ناصر افتتاح- غزا اواز و شعر متن: حافظ- گوینده: فرخی نیک زاد- صدابردار محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 10
خوانساری- پیوند روح
هنرمندان اکبر گلپایگانی- اسد الله ملک- فرهنگ شریف- مجید نجاهی- استاد جهانگیر ملک- غزل اواز و اشعار متن: سعدی گوینده: فرخی نیک زاد- صدابردار:محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 11
عبدالوهاب شهیدی
تمبک امیر ناصر افتتاح، شعر: شهریار، صدابردار: محمدجهانفرد، گوینده: آذرپژوهش

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 12
خوانساری- گریه شبانه
هنرمندان:محمود خوانساری- حبیب الله بدیعی- منصور ثارمی- فرهنگ شریف- استاد جهانگیر ملک – غزل: سایه- گوینده : اذر پژوهش- صدابردار: حسین محجوبی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه13
محمدرضا شجریان- در پرده چنگ
هنرمندان: محمدرضا شجریان- حبیب الله بدیعی- منصور صارمی- منصور نریمان- استاد جهانگیر ملک- غزل:حافظ- گوینده: فخری نیک زاد- صدابردار: محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 14
ایرج (حسین خواجه امیری)- سخن پیر مغان
هنرمندان: ایرج (حسین خواجه امیری) – جلیل شهناز- همایون خرم- منصور صارمی- امیر ناصر افتتاح- غزل اواز و اشعار متن: حافظ گوینده: فخری نیک زاد – صدابردار: محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 15
عهدیه- عبدالوهاب شهیدی
هنرمندان: عهدیه- عبدالوهاب شهیدی- رضا ورزنده- حسن ناهید- امیر ناصر افتتاح- اشعار: محمدرضا شجریان کسرایی- آهنگ: جواد معروفی- غزل اواز: حافظ- گوینده: فخری نیک زاد صدابرداران: محمد جهانفرد- حسن عسکری

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 16
نادر گلچین
هنرمندان: گلچین- فریدون- شهبازیان

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 17
خوانساری- گل حسرت
هنرمندان: محمود خوانساری- اسدالله ملک- فرهنگ شریف- استاد جهانگیر ملک- غزل: ابوالحسن ورزی- نظامی گوینده: اذر پژوهش- صدابردار: محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 18
ایرج (حسین خواجه امیری)- مرد عشق
هنرمندان: ایرج (حسین خواجه امیری)- حبیب الله بدیعی- فرهنگ شریف- منصور صارمی- استاد جهانگیر ملک- غزل و اشعار: سعدی گوینده: فخری نیک زاد- صدابرداران: ایرج (حسین خواجه امیری) فهیمی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 19
خوانساری- شام غریبان
هنرمندان: محمود خوانساری- اسد الله ملک- منصور صارمی- امیر ناصر افتتاح- اشعار حافظ- گوینده: فخری نیک زاد- صدابردار: محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 20
خوانساری- شب هجران
هنرمندان: محمود خوانساری- فرهنگ شریف- اسد الله ملک- جهانهگیر ملک- اشعار و غزل: شهریار گوینده: فیروزه امیر معز- صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) فهمی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 21
عبدالوهاب شهیدی- بشنواز نی
هنرمندان: عبدالوهاب شهیدی- منصور صارمی- حسن ناهید- امیر ناصر افتتاح- استاد جهانگیر ملک- اشعار موری گوینده: فخری نیک زاد – صدابردار : محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 22
حسین قوامی فاخته‌ای
هنرمندان: حسین قوامی فاخته‌ای- همایون خرم- مجید نجاهی- امیر ناصر افتتاح- اشعار: رعدی اذرخشی- رهی- گوینده: اذر پژوهش- صدابرداران: محمد جهانفرد- محمود امینی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 23
محمدرضا شجریان-الهه
هنرمندان: الهه- محمدرضا شجریان- جلیل شهناز- امیر ناصر افتاح- آهنگ ترانه: علی تجویدی
شعر ترانه: معینی کرمانشاهی- غزل اواز: رهی- گوینده: فخری نیک زاد- صدابرداران: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی- محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 24
هنرمندان: اکبر گلپایگانی

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 25
محمدرضا شجریان- افسانه شیرین
هنرمندان: محمدرضا شجریان- همایون خرم- مجید نجاهی- فریدون حافظی- غزل اواز: فرخی یزدی-
گوینده: فیروزه امیر معز

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 26
سیما بینا
غزل اواز: لاهوری- اشعار: سیما بینا- سعدی – صدا برداران: حسن عسکری- ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 27
خوانساری- گریه پنهان
هنرمندان: محمودی خوانساری- حبیب الله بدیعی- منصور صارمی- استاد جهانگیر ملک- غزل: علی اشتری گوینده: فخری نیک زاد- صدابردار: محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 28
ایرج (حسین خواجه امیری)- در گلستان ارم
هنرمندان: ایرج (حسین خواجه امیری)- پرویز یاحقی- منصور صارمی- آهنگ ماهور از فریدون شهباز- شعر: حافظ- گوینده: فخری نیک زاد صدابرداران: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی- محمد جهانفر

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 29
عبدالوهاب شهیدی
هنرمندان: عبدالوهاب شهیدی- جواد معروفی- حسن ناهید- غزل: سایه- گوینده: فخری نیک زاد- صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 30
خوانساری- اهوی وحشی
هنرمندان: محمودی خوانساری- حبیب الله بدیعی- منصور صارمی- استاد جهانگیر ملک- شعر : حافظ- گوینده: فخری نیک زاد صدا بردار: محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 31
محمدرضا شجریان- ناهید
هنرمندان: جواد معروفی- محمدرضا شجریان- حسن ناهید- شعر: حافظ- گوینده: فخری نیک زاد- صدابردار: محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 32
اکبر گلپایگانی- تماشا
هنرمندان: اکبر گلپایگانی- همایون خرم- فرهنگ شریف- مجید نجاهی- عماد رام- امیر ناصر افتتاح- شعر: فروغی بسطامی- گوینده: فخری نیک زاد- صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 33
ایرج (حسین خواجه امیری)
هنرمندان: ایرج (حسین خواجه امیری)- حبیب الله بدیعی- منصور صارمی- نگین ملک- شعر متن: فروغی بسطامی- گوینده: فخری نیک زاد- صدابردار:محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 34
عبدالوهاب شهیدی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 35
اکبر گلپایگانی
هنرمندان: اکبر گلپایگانی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک، استاد جهانگیر ملک، شعر: سعدی، گوینده: فخری نیکزاد، صدابرداران: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی، محمد جهانفر

دانلود

*****************************

گلهای تازه 36
اکبر گلپایگانی
هنرمندان: اکبر گلپایگانی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، استاد جهانگیر ملک، شعر: جلال‌الدین محمد مولوی (مولانا)، گوینده: فخری نیکزاد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 37
محمدرضا شجریان، بیداد
هنرمندان: محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف، شعر: سایه، گوینده: آذر پژوهش، صدابردار: محمد جهانفر

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 38
حسین قوامی فاخته‌ای

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 39
ایرج (حسین خواجه امیری)
هنرمندان: ایرج (حسین خواجه امیری)، اسدالله ملک، منصور صارمی، استاد جهانگیر ملک، شعر: سعدی، گوینده: آذر پژوهش، صدابردار: محمد جهانفر

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 40
عبدالوهاب شهیدی
در سه گاه با صدای عبدالوهاب شهیدی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 41
ایرج (حسین خواجه امیری)
هنرمندان: ایرج (حسین خواجه امیری)، جلیل شهناز، پروین پرویز یاحقی، استاد جهانگیر ملک، شعر: سعدی، گوینده: فرخی نیکزاد، صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 42
محمدرضا شجریان
هنرمندان شیاوش، جلیل شهناز، پرویز یاحقی، استاد جهانگیر ملک، شعر: سهدی، گوینده: فرخی نیکزاد، صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) فهیمی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 43
اکبر گلپایگانی
هنرمندان: اکبر گلپایگانی، یگانی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک، استاد جهانگیر ملک، اشعار: سعدی، گوینده: فرخی نیکزاد، صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) فهیمی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 44
خوانساری
هنرمندان: محمودی خوانساری، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، استاد جهانگیر ملک، اشهار: حافظ، گوینده: آذر پژوهش

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 45
حسین قوامی فاخته‌ای

دانلود

*****************************

گلهای تازه 46
ایرج (حسین خواجه امیری)، در سایه گیسوی نگار
هنرمندان: ایرج (حسین خواجه امیری)، فرهنگ شریف، اسدالله ملک، استاد جهانگیر ملک، غزل: حافظ، گوینده: آذر پژوهش، صدابردار: محمود امینی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 47
خوانساری، فدای چشم ساقی
هنرمندان: محمود خوانساری، فرهنگ شریف، اسدالله ملک، امیر ناصر افتتاح، شعر: یغما، حافظ، گوینده: فرخی نیکزاد، دابردار: محمد جهانفر

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 48
محمدرضا شجریان، آفتاب نیمه شب
آواز: محمدرضا شجریان، غزل: حافظ: تار: جلیل شهناز، تمبک: امیر ناصر افتتاح، گوینده: فرخی نیکزاد، صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 49
عبدالوهاب شهیدی، یار باقی کار باقی
هنرمندان: عبدالوهاب شهیدی، همایون خرم، مجید نجاهی، استاد جهانگیر ملک، غزل: شهریار، گوینده: فرخی نیکزاد، صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) فهیمی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 50
عبدالوهاب شهیدی، آمدی و چه مشتاق و پریشان بودم
هنرمندان: عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، حسن ناهید، استاد جهانگیر ملک، غزل: حافظ، گوینده: فرخی نیکزاد، دابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه 51
عبدالوهاب شهیدی، افسر، رندی
عود و اواز: افسر عبدالوهاب شهیدی، تمبک: امیر ناصر افتتاح، غزل: حافظ، گوینده: فخری نیک زاد، صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 52
حسین قوامی فاخته‌ای
هنرمندان: حسین قوامی فاخته‌ای، همایون خرم، محید مجید نجاهی، امیر ناصر افتتاح، شعر: سایه، ترانه: همایون خرم، تنظیم:جواد معروفی، گوینده: فخری نیک زاد، صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی، محمود امینی

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 53
محمدرضا شجریان، عهدیه، درباغ سعدی
هنرمندان: جواد معروفی، عهدیه، محمدرضا شجریان، ترانه و غزل اواز: سعدی، آهنگ: جواد معروفی، گوینده: فخری نیک زاد، صدابردار: محمد جهانفرد

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 54
محمدرضا شجریان، شب زنده دار
هنرمندان: محمدرضا شجریان، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، استاد جهانگیر ملک، غزل: شهریار، گوینده: فخری نیک زاد، صدا بردار: ایرج (حسین خواجه امیری) فهیمی

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 55
ایرج (حسین خواجه امیری)، ماه مراد
هنرمندان: ایرج (حسین خواجه امیری)، فرهنگ شریف، امیر ناصر افتتاح، غزل: حافظ، گوینده: اذر پژوهش، صدا بردار: ایرج (حسین خواجه امیری) فهیمی

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 56
اکبر گلپایگانی، گل انتظار
هنرمندان: اکبر گلپایگانی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی، امیر ناصر افتتاح، شعر: سیمین، گوینده: اذر پژوهش، صدابردار: ایرج (حسین خواجه امیری) فهیمی

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 57
خوانسار، به یادگار
هنرمندان: محمودی خوانساری، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، استاد جهانگیر ملک، غزل:شهریار، گوینده: فخری نیک زاد، صدا بردار:محمد جهانفرد

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 58
محمدرضا شجریان، داغ شقایق
هنرمندان:محمدرضا محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف، استاد جهانگیر ملک، شهر: حافظ، گوینده: فخری نیک زاد، صدابردار:محمد جهانفرد

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 59
عبدالوهاب شهیدی، اشیان وهم
هنرمندان: عبدالوهاب شهیدی، همایون خرم، مجید نجاهی، استاد جهانگیر ملک، اشعار: هانف، جلال‌الدین محمد مولوی (مولانا)، گوینده: فخری نیک زاد

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 60
محمدرضا شجریان، تمنای دوست
هنرمندان: محمدرضا شجریان، احمد عبادی، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی، استاد جهانگیر ملک، اشعار: سعدی گوینده: اذر پژوهش، صدابردار: محمد جهانفرد

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 61
اکبر گلپایگانی
هنرمندان:اکبر گلپایگانی، حبیب الله بدبعی، فرهنگ شریف، امیر ناصر افتتاح، شعر: فخرالدین عراقی، گویندگان: اذر پژوهش، فخری نیک زاد، صدا بردار: محمود امینی

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 62
عبدالوهاب شهیدی
هنرمندان: عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، حسین ناهید، امیر ناصر افتتاح، شعر: سعدی، گوینده: اذر پژوهش، صدابردار: محمد جهانفرد

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 63
خوانساری، در دامن مهتاب
هنرمندان: محمودی خوانساری، لطف‌الله مجد، همایون خرم، امیر ناصر افتتاح، غزل: شهریار گوینده: رضا معینی، صدا بردار: ایرج (حسین خواجه
امیری) فهیمی

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 64
سیما بینا، بیا با بلبل شیدا بینالیم
هنرمندان:سیما بینا، عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، اصغر بهاری، 2 بیتی از بابا طاهر، یوسف زمانی تنظیم از جواد معروفی، گوینده: اذر پژوهش، صدا بردار: محمود جهانفرد، محمود امینی

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 65
محمدرضا شجریان- داروغه
هنرمندان: محمدرضا شجریان، ابو عطا، جلیل شهناز

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 66
محمدرضا شجریان، بوی جوی مولیان
هنرمندان: شیاوش، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، استاد جهانگیر ملک، شعر: حافظ، رودکی گوینده: اذر پژوهش، صدا بردار : محمد جهانفرد

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 67
عبدالوهاب شهیدی
هنرمندان: عبدالوهاب شهیدی، فرهنگ شریف، همایون خرم، مجید نجاهی، استاد جهانگیر ملک، شعر: فروغی بسطامی، گوینده: اذر پژوهش، صدا بردار: ایرج (حسین خواجه امیری) حقیقی

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 68
ایرج (حسین خواجه امیری)
هنرمندان: ایرج (حسین خواجه امیری)، همایون خرم، مجید نجاهی، امیر ناصر افتتاح، آهنگ: شور،

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 69
ایرج (حسین خواجه امیری)

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 70
خوانساری
هنرمندان:محمودی خوانساری، پرویز یا حقی، جلیل شهناز، امیر ناصر افتتاح، غزل: حافظ، گوینده: فخری نیک زاد صدابردار: محمود امینی

دانلود 
*****************************

گلهای تازه 71
سیما بینا شجریان
هنرمندان: سیما بینا، محمدرضا شجریان، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی، ترانه: سیمین بهبهانی، غزل: سعدی آهنگ:سلیم فرزان، تنظیم : جواد معروفی، گوینده: فخری نیک زاد، صدابردار : محمود امینی، محمد جهانفرد

دانلود 

*****************************

گلهای تازه 72
محمدرضا شجریان، مهتاب شبانگاه،
هنرمندان: محمدرضا شجریان، اسد الله ملک، فرهنگ شریف، امیر ناصر افتتاح، شعر: شفیعی کدکنی گوینده : اذر پژوهش، صدابردار: محمود جهانفرد

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 72
شجریان

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 73
شهیدی

دانلود 

*****************************

گلهای تازه شماره 74
ایرج

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 75
شجریان

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 76
خوانساری

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 77
شجریان

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 78
شهیدی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 79
گلپایگانی ، تکنوازان : پرویز یاحقی ، منصور صارمی ، جهانگیر ملک ، اشعار از مولوی ، آهنگ شوشتری ، گوینده : آذر پژوهش

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 80
شهیدی سیما بینا

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 81
قوامی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 82
شهیدی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 83
ایرج عهدیه

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 84
شهیدی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 85
شجریان

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 86
خوانساری

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 87
شجریان

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 88
ایرج

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 89
گلپایگانی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 90B
شهیدی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 91
گلپایگانی

دانلود 
*****************************
گلهای تازه شماره 92
شجریان

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 93
عهدیه شهیدی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 94
ایرج

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 95
ناصر مسعودی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 96
شهیدی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 97
شجریان

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 98
شهیدی

دانلود 

*****************************
گلهای تازه شماره 99
نادر گلچین

دانلود 

*****************************
گلهای تازه 100
محمدرضا شجریان
هنرمندان: محمدرضا شجریان، حسن کسائی، جلیل شهناز، استاد جهانگیر ملک، اشعار: حافظ و نظامی، گوینده: روشنک صدابردار: محمد جهانفرد، آهنگ: همایون

دانلود 


برچسب‌ها: جلیل شهناز, حسن کسایی, گلهای رنگارنگ, محمدرضا شجریان, ایرج, حسین خواجه امیری
|+| نوشته شده توسط دانیال در دوشنبه ششم شهریور 1391  |
 
 
بالا